Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Αναζητείται καλύτερη...“τύχη” για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρόδου
Γράφει ο 
Γλαρός ΙωάννηςΑναζητείται καλύτερη...τύχηγια τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρόδου

          Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που υλοποιούνται, μέσω της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου ΜάθησηςΠρογράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής  Εμβέλειας» διακρίνονται σε:

α) Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας που οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο Πίνακα προγραμμάτων, και ο οποίος εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Δια Βίου μάθησης Ενηλίκων.
β) Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, που οι Δήμοι προτείνουν και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες  υποστήριξης  και  την  προώθηση  της  οικονομικής,  κοινωνικής,  πολιτιστικής  και  προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.

          Για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3879/2010 (Φ.Ε.Κ. 163/τ.Α/21-9-2010), νοούνται ως «Δια βίου μάθηση»:
          Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.

          Η συμμετοχή των πολιτώνδημοτών στα προγράμματα αυτά έχει ως κύριους στόχους:
Τη  δημιουργία  θετικής  στάσης  ως  προς  τη  μάθηση  και  ενίσχυση  των  ίσων  ευκαιριών  πρόσβασης  στην εκπαίδευση κάθε πολίτη,
Την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών,
Τη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων πολιτών,
Την  ενίσχυση  των  δυνατοτήτων  πρόσβασης  στην  αγορά  εργασίας,  καθώς  και  της  διατήρησης  της  θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης,
Τη  συμμετοχή  στην  «κοινωνία  της  γνώσης  και  της  πληροφορίας»  και  πρόσβαση  στις  νέες  εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες,
Την  αναβάθμιση  των  συνθηκών  εκπαίδευσης,  εργασίας  και  κοινωνικής  κατάστασης  ευάλωτων  κοινωνικών  ομάδων του πληθυσμού,
Την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη,
Τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού,
Την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων.

          Έχοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω καθώς και την υπ.αρ. 548/9-8-2012 (ΑΔΑ Β4ΓΗΩ1ΡΜ0Ξ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, σχετικά με την Αποδοχή «Συμφώνου Συνεργασίας» μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Δήμου Ρόδου για ίδρυση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στη Ρόδο και οργάνωση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, αναρωτιόμαστε, εάν:

1.     Έχουν ιδρυθεί  Κέντρα Δια Βίου Μάθησης  στη Ρόδο, με βάση τις διατάξεις του Ν. 3879/2010;
2.     Υφίσταται Απόφαση Δ.Σ. περί συμμετοχής του Δήμου στις ανωτέρω Πράξεις;
3.     Υφίσταται Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου;
4.     Έχει γίνει διάθεση χώρου Διοίκησης και χώρου(ων) εκπαίδευσης;
5.     Έχει διασφαλιστεί η λειτουργία του χώρου διοίκησης και του(ων) χώρου(ων) εκπαίδευσης σε απογευματινές ώρες;
6.     Υπάρχει εξοπλισμός στο χώρο διοίκησης και τον(ους) χώρο(ους) εκπαίδευσης;
7.     Έχει πραγματοποιηθεί η διάθεση  στοιχειωδών  προϋποθέσεων  λειτουργίας (θέρμανση,  ύδρευση,  τουαλέτες, σύνδεση με το Διαδίκτυο κλπ)  στους  χώρους εκπαίδευσης;
8.     Έχει εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα Α.ΜΕ.Α. στο χώρο διοίκησης και τουλάχιστον σε ένα χώρο(ους) εκπαίδευσης;
9.     Έχει λάβει χώρα η επιλογή Προγραμμάτων Εκπαίδευσης;
10. Έχει πραγματοποιηθεί η  επιλογή Προγραμμάτων  Ευάλωτων  Κοινωνικά  Ομάδων;
11. Η υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων, θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013;

Γλαρός Ιωάννης
Υπεύθυνος Τομέα Παιδείας Ν.Δ Τ.Ο. Ρόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αποφυγή ύβρεων και αισχρολογίας είναι ο μόνος περιορισμός για την δημοσίευση των σχολίων σας.
Δεν λογοκρίνονται οποιαδήποτε σχόλια για τις απόψεις σας, τις ιδέες σας ή η γνώμη σας.
Μπορείτε να γράψετε ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ